Xưa & nay

Gái xưa dạ một , vâng hai Gái nay mà bảo là quay cãi liền.

Gái xưa thùy mị thục hiền

Gái nay như mấy con… điên ngoài đường.

Gái xưa may vá tỏ tường

Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.

Gái xưa mới thật là xinh

Gái nay như thể …..” tinh tinh xổng chuồng “.

Gái xưa ăn nói điệu đàng

Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.

Gái xưa vừa gặp đã mê

Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.

Gái xưa đâu biết trèo tường

Gái nay giận lẫy kiếm đường theo trai.

Gái xưa làm lụng quen tay

Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn

 

Chia sẻ của bạn