Từ đồng nghĩa

Trong giờ tiếng Việt, cô giáo đang ôn tập cho cả lớp về từ đồng nghĩa.

– Các em cho cô biết từ “bàn ủi” còn gọi là gì nào? – Cô giáo hỏi.

Một học sinh bên dưới đáp: Thưa cô còn gọi là “bàn là” ạ.

Cô: Rất đúng. Ở đây từ “là” cũng có nghĩa là “ủi”. Đó là từ đồng nghĩa. Ví dụ: “Tôi đang là quần áo” cũng giống như “Tôi đang ủi quần áo”. Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác?

John nhanh nhảu đáp: Thưa cô “Mẹ em là bác sĩ” đồng nghĩa với “Mẹ em ủi bác sĩ” ạ.

Cô: !?

Chia sẻ của bạn