thơ

đồ chua ai thấy chẳng thèm
em cho chị mượn chồng em mấy ngày
chông em nào phải trâu cày
mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm

Chia sẻ của bạn