CẤY RẼ RUỘNG CHÚA LIỄU


CẤY RẼ RUỘNG CHÚA LIỄU

Lúc Quỳnh còn là học trò nhà nghèo, phải ra đền Sông xin cấy
rẽ. Quỳnh khấn và xin âm dương xem Chúa thuận lấy gốc hay lấy
ngọn. Ban đầu chúa thuận lấy ngọn thì Quỳnh trồng rặt thứ khoai
lang. Đến lúc được ăn, Quỳnh đào lấy củ, còn bao nhiêu dây ngọn
đem nộp chúa
Lần thứ hai, xin âm dương, Chúa thuận lấy gốc để ngọn cho
Quỳnh, thì Quỳnh trồng các thứ lúa. Đến mùa gặt, Quỳnh cắt lấy
bông, còn bao nhiêu gốc rạ đem nộp Chúa.
Chúa hai lần mắt hợm, tức lắm, song đã trót hứa rồi, không
biết làm thế nào được. Lần thứ ba, Quỳnh đến xin thì Chúa bảo lấy
cả gốc, lẫn ngọn, còn khúc giữa cho Quỳnh, Quỳnh vờ kêu ca:
– Chị lấy thế thì em còn được gì nữa!
Khấn đi khấn lại mãi, Chúa nhất định không nghe, Quỳnh về
trồng rặt ngô, đến kỳ bẻ ngô, bao nhiêu bắp Quỳnh giữ lại, còn ngọn
và gốc thì đem nộp Chúa.
Chúa mắc mưa Quỳnh ba lần, đòi lại ruộng, song trong ba vụ
này, Quỳnh đã kiếm được cái vốn to rồi.

Chia sẻ của bạn